شوید خشک توس

شوید خشک توس

شوید یا شبت دارای طبیعت گرم و خشک است.
شبت مسکن درد شکم و روده، بازکننده گیر و انسداد آن‌ها و هاضم قوی می‌باشد.
خوردن شبت، یرقان (زردی پوست) و امراض بلعمی و سکسکه و ضعف معده و جگر و طحال را رفع می‌کند.
خوردن شبت سرفه و تنگی نفس را بهبود می‌دهد.

حاوی بسته های 24 عددی